Odpady

Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach?
A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz? Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać.

O BDO

1. Czym jest BDO?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

2. Kiedy należy dokonać rejestracji do BDO?

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.

3. Którzy przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO?

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

• wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

• wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

• producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.


Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.Poniżej przedstawiamy Wam listę przykładowych podmiotów, które są zobowiązane do Rejestru w BDO:


• sklepy spożywcze,


• sklepy wielkopowierzchniowe,


• firmy budowlane, remontowe,


• gabinety lekarskie,


• gabinety stomatologiczne,


• producenci baterii i akumulatorów,


• producenci pojazdów,


• producenci opakowań,


• producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,


• importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,


• rolnicy powyżej 75 ha ziemi,


• warsztaty samochodowe,


• warsztaty rzemieślnicze,


• zakłady produkcyjne,


• prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.


Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/news/podmioty-zobowiazane-do-rejestracji-w-bdo/Jednakże według informacji uzyskanej na infolinii BDO pierwszym etapem powinno być zgłoszenie się do urzędu gminy i określenie, czy odpady pochodzące z solarium mogą być sklasyfikowane jako odpady komunalne. Jeśli nie, konieczna jest rejestracja w BDO oraz podjęcie dalszych kroków w celu klasyfikacji i utylizacji odpadów.Na stronie BDO dostępna jest ankieta, której celem miało być określenie, czy dany podmiot gospodarczy jest zobligowany do rejestracji. Jednak – jak dowiedzieliśmy się podczas rozmowy z konsultantem BDO – wynik tej ankiety nie stanowi obecnie podstawy do rejestracji lub jej zaniechania.

4. Którzy przedsiębiorcy nie muszą złożyć wniosku o wpis do Rejestru BDO?

• osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;


• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);


• władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;


• prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych;


• transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,


• rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha.


• przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

5. Jak zarejestrować się w BDO?

Formularz rejestracji znajduje się pod adresem: Rejestr publiczny


Aby uzyskać więcej niezbędnych informacji zapisz się do naszego newslettera – wyślij swój adres mailowy na nasz adres: marketing@onyxinternational.pl, a my dołączymy Cię do bazy subskrybentów.


Warto też subskrybować newsletter BDO pod tym adresem: Newsletter BDO już dostępny bdo.mos.gov.pl


6. Ile kosztuje BDO?

Opłata rejestracyjna i opłata roczna dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, a dla pozostałych przedsiębiorców to koszt 300 zł. Przedsiębiorcy są zobowiązani do uiszczenia w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.


Opłata roczna jest równa opłacie rejestracyjnej, co oznacza, że podczas uiszczenia opłaty rejestracyjnej, przedsiębiorcy są zwolnieni z opłaty w tym roku. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

7. Ile trzeba poczekać na wpis do BDO?

Każdy przedsiębiorca, który złożył kompletny i poprawny wniosek, uzyska wpis w ciągu 30 dni.

8. Kara związana z niezapisaniem się do rejestru BDO.

Jakie konsekwencje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?

• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny

• za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny

• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł


• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł


Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/.Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych zebranych w związku ze stroną internetową www.onyxtan.pl oraz wszystkimi pokrewnymi stronami internetowymi, takimi jak nasza witryna społecznościowa i newsletter.

Pre-loader